Årsmøte 2020 / 2021 – 4.5.2022

PROTOKOLL årsmøte i Bygdelaget Havglimt:

Til stede: Håkon Bendiksen, Tore Anders Eraker, Helen Rognsøy, Ingebjørg Reksten, Tone Marit Rognsøy, Olav Steimler, Ingrid Reksten, Åshild Reksten, Heidi Bendiksen, Eli Reksten, Anita Øygard, Lars Erik Reksten, Endre Kvellestad, Frank Langø, Jens Jensen, Jon Bjarne Korneliussen, Hans Jacob Sunde, Oddgeir Nygård, Nils Gunnar Bjerk, Johnny Stigedal, Olav Didriksen

Godkjenning av innkalling og valg av møteleder
Innkalling ble godkjent.
Håkon Bendiksen ble valg som møteleder

1.     Godkjenning av sakslista
Sakslisten ble godkjent. Til årsmøte er det meldt inn 5 saker.

2.     Valg av møteleder
Håkon Bendiksen ble valgt til møteleder

3.     Valg av referent
Tone Marit Rognsøy ble valgt som referent.

4.     Valg av to til å underskrive møtebok
Ingrid og Åshild ble valgt til å underskrive møtebok.

5.     Regnskap – 2020 og 2021
Regnskapets hovedposter ble gjennomgått og kommentert.
Sonja Owesen og Eli Reksten har godkjent og revidert årsregnskapet
Regnskap og revisjon ble enstemmig godkjent av årsmøte.

6.     Innkjøp av telt
Enstemmig vedtatt å kjøpe inn telt sammen med Reksta Ungdomslag
Ingebjørg og Ingrid tar på seg ansvaret for teltet. De vil lage forslag til statuetter for teltet, og legge de frem for styret.
Mulige drifts- og markedsmodeller ble diskutert, og det var enighet om at teltet må være selvfinansierende. Om ikke dette er tilfelle, mener årsmøtet at en må kunne selge teltet igjen.

7.     Lekeplassen
Tone Marit Rognsøy, Håkon Bendiksen, Tore Anders Eraker og Kim Gunnar Jensen vil sette i gang arbeidet med å planlegge oppgradering av lekeplassen.
Lekeplass prosjektet får inntil 25 000 kr for å dekke nødvendige utgifter i arbeidet med å utarbeide en plan.
Det vil kalles inn til ekstraordinært årsmøte (innen 1.12.22) for å presentere prosjektet når planen er klar. Årsmøte ønsker at en prioriterer trygghet og kvalitet i arbeidet.

8.     Nytt lydanlegg
Årsmøte mener at innkjøp av lydanlegg hører godt sammen med innkjøp av telt. Det er enighet om at et lydanlegg må dekke behovene en har på skolen, i bedehuset og teltet, men at det ikke bør lånes ut utover dette.
Årsmøte setter ned en prosjektgruppe til å komme med en anbefaling til styre. Gruppen består av Oddgeir og Endre.
Årsmøtet gir styre fullmakt til å kjøpe inn anlegg for inntil 30 000 kr.

9.     Utbedring av stupebrett
Styret sjekket hva som fins av løyver rundt stupebrettet, og tar saken videre

10.  Gravplassen
Håkon har alt hatt kontakt med kirkekontoret om dette temaet. Bygdelaget vil ta opp igjen tråden med kirkekontoret, og kontakt kommunen ang. kulturminner.

11.  Ferdigstille malearbeid – skolehuset
Styret tar saken videre. Det legges opp til dugnadsarbeid for å fullføre jobben. Om det ikke er mulig, vil styret ta en avgjørelse på å evt. leie inn ressurser. En vil også ta kontakt med kommunen ang. skifte av kledning og takstein der det er nødvendig.

12.  Drift av biloppstillingsplass
Styret tar saken videre, og vil identifisere en ansvarlig ti lå ta seg av evt. utleie.
Det ble også diskutert mulighet for WiFi, og nøkkelskap med kode.

VALG AV NYTT STYRE:
Leder: Oddgeir Nygård
Styremedlemmer: Helen Rognsøy, Olav Steimler, Jon Bjarne Korneliussen, Sigrunn Hellebust, Anita Øygard, Ingebjørg Reksten
Varamedlemmer: Lars Erik Reksten og Endre Kvellestad
Revisor: Sonja Sønnervik Owesen
Valgnemnd: Håkon Bendiksen, Tore Anders Eraker og Tone Marit Rognsøy

© Kopirett Bygdelaget Havglimt