Vedtekter Bygdelaget Havglimt

Stifta 5. mai 1910 • vedtekter vedtatt på årsmøtet mars 2024

§ 1 NAVN
Bygdelaget Havglimt
Stiftet dato 5.5.1910

§ 2 FORMÅL
• Jobbe for å knytte bygda sammen i sosiale arrangement og aktiviteter.
• Samle inn penger på ulike aktiviteter som forvaltes til innbyggernes felles beste.
• Bidra med hjelp og midler til fornuftige prosjekter som ivaretar øyas ungdoms interesser.

§ 3 MEDLEMSKAP
En hver person i bygda eller med tilknytning til bygda kan bli medlem med å betale gjeldende kontingentsatser.
• Kontingenten til laget blir fastsatt av årsmøtet.
• Medlemskap gir fordeler i forb. med leie av lagets eiendeler.

§ 4 BYGDELAGETS LEDENDE ORGAN
Lagets ledende organ er:
1.  Årsmøte
2.  Ekstraordinært Årsmøte
3.  Styremøte

§ 5 STYRET
Bygdelaget Havglimt er ledet av et styre på 5 medlemmer, som sammen med 2 vararepresentanter skal velges av Årsmøtet.
Styrets medlemmer er:
Leder
Nestleder
Kasserer
2 styremedlemmer
Styret sine medlemmer blir valgt for en to-årsperiode.
2 styremedlemmer blir valgt for 1 år og 3 styremedlemmer neste år.
Styret sin leder og nestleder skal ikke være på valg samme år.
Leder og nestleder blir valgt i separate val.
Valg av resten av styremedlemmene skjer samlet.
Styret sine varamedlemmer, valgnemnd og revisorer blir valgt for 1 år.
Styremøte blir holdt når leder fastsetter det, eller når det blir krevet av minst 3 styremedlemmer.
Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer møter og ved lovlig innkalling.
Ved like stemmetall har leder dobbeltstemme.
Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.

§ 6 STYRETS PLIKTER
1.  Verne om lagets interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.
2.  Kontrollere listen over medlemmer i laget.
3.  Årsmøtet skal innkalles av styret med 1 mnd. varsel.
4.  Legge fram følgende for årsmøtet:
• Melding om virksomhet i laget for siste kalenderår
• Revidert regnskap for siste kalenderår
• Samt planer/mål for kommende år

§ 7 ORDINÆRT ÅRSMØTE
Ordinært årsmøte skal gjennomføres hvert år innen utgangen av mars. Styret skal kalle inn til årsmøtet med 1 mnd. varsel. Styret innstiller i aller saker, unntatt valg. Forslag fra medlemmene må være innmeldt til styret 14 dager før årsmøtet. Sakslisten blir sendt ut til medlemmene senest 10 dager før årsmøtet. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte dersom medlemmene krever det.

§ 9 REGNSKAP
Lagets regnskapsår er kalenderåret.
Regnskapet skal revideres av to revisorer som er valgt av årsmøtet.
Revisorene gir innstilling om regnskap til årsmøtet.
Regnskap skal vise tydelig inntekter og utgifter. Prosjekt skal spesifiseres.

§ 10 PÅ ÅRSMØTET SKAL FØLGENDE BEHANDLES
1.  Valg av ordstyrer
2.  Valg av sekretær
3.  Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
4.  Årsmelding fra siste kalenderår
5.  Regnskap fra siste kalenderår
6.  Styrtes arbeidsprogram
7.  Medlemskontingenten til foreningen
8.  Valg av leder / nestleder
9.  Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
10. Valg av revisorer
11. Valg av valgkomité
12. Andre saker som er på dagsorden
13. Ta avgjørelser i saker utenom dagsorden som årsmøtet har vedtatt å ta opp til behandling

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.

Årsmøtet skal utnevne æresmedlemmer, samt gi annen heder til medlemmer etter innstilling fra styret.

Medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett.

Valg skjer skriftlig, om ikke årsmøtet vedtar noe annet.

Stemmelikhet ved valg skal avgjøres ved loddtrekning.

Andre saker på årsmøtet blir avgjort ved vanlig flertall.

Vedtektene er sist oppdatert i 2024

© Kopirett Bygdelaget Havglimt