Årsmøte grendautvalet for Rognaldsvåg, Reksta og Kinn

Laurdag 15. oktober kl. 17.00

Henta frå bygdelaget Havglimt si Facebookside:
Forrige årsmøte var avhold i januar 2019, og det har vore låg møteverksemd i utvalet sidan, forutan årlege møter med kommunen angåande båtrutesaker, innspel til veg og brøyting, og oppfølging av søknad om kommunal overtaking av Rognaldsvåg vassverk.

Sittande styre har bestått av

  • Vivian Norstrand
  • Olav Didriksen
  • Ingebjørg Reksten
  • Lars-Erik Reksten
  • Knut Ullaland – vara
  • Jan-Ove Larsen – vara

Sidan lang pause sidan førre val, er det greit å tenkje seg at heile styre står på val. Vi ønskjer innspel til nye styremedlemmar, og tar imot forslag på både nye og sittande medlemmar.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Val av møteleiar
3. Val av referent
4. Val av to til å underskrive møteprotokoll
5. Kort gjennomgang av aktivitet sidan forrige årsmøte
6. Val av nytt styre

Møte

© Kopirett Bygdelaget Havglimt