Vedtekter Bygdelaget Havglimt

Stifta 5. mai 1910 • vedtekter vedtatt 2005

§ 1 NAVN

Bygdelaget Havglimt

Stiftet dato 5.5.1910

§ 2 FORMÅL

 • Jobbe for å knytte bygda sammen i sosiale arrangement og aktiviteter.
 • Samle inn penger på ulike aktiviteter som forvaltes til innbyggernes felles beste.
 • Bidra med hjelp og midler til fornuftige prosjekter som ivaretar øyas ungdoms interesser.

§ 3 MEDLEMSKAP

En hver person i bygda eller med tilknytning til bygda kan bli medlem med å betale gjeldende kontigentsatser.

 • Kontigenten til laget blir fastsatt av årsmøtet.
 • Medlemskap gir fordeler i forb. med leie av lagets eiendeler.

§ 4 BYGDELAGETS LEDENDE ORGAN

Lagets ledende organ er:

 1. Årsmøte
 2. Ekstraordinært Årsmøte
 3. Styremøte

§ 5 STYRET

Laget ledes av et styre på 7 medlemmer som sammen med 2 vararepresentanter skal velges av Årsmøtet.

Styrets medlemmer er:

Leder
Nestleder
Kasserer
3 styremedlemmer
1 ungdomsrepresentant

Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen.
Leder og nestleder skal ikke være på valg samme år.

Styremøte blir holdt når leder fastsetter det, eller når det blir krevet av minst 3 styremedlemmer.

Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer møter.

Ved like stemmetall har leder dobbelstemme.

Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.

§ 6 STYRETS PLIKTER

 1. Verne om lagets interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.
 2. Kontrollere listen over medlemmer i laget.
 3. Årsmøtet skal innkalles av styret med 1 mnd. varsel.
 4. Legge fram følgende for årsmøtet:
  • Melding om virksomhet i laget for siste kalenderår
  • Revidert regnskap for siste kalenderår
  • Samt planer/mål for kommende år

§ 7 ORDINÆRT ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtet skal innkalles av styret med 1 mnd. varsel. Sakliste skal følge innkallingen. Forslag fra medlemmene må være innmeldt til styret 14 dg. før årsmøtet. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte dersom medlemmene krever det.

§ 9 REGNSKAP

Lagets regnskapsår er kalenderåret.

Regnskapet skal revideres av to revisorer som er valgt av årsmøtet.

Revisorene gir innstilling om regnskap til årsmøtet.

Regnskap skal vise tydelig inntekter og utgifter. Prosjekt skal spesifiseres.

§ 10 PÅ ÅRSMØTET SKAL FØLGENDE BEHANDLES

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av sekretær
 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
 4. Årsmelding fra siste kalenderår
 5. Regnskap fra siste kalenderår
 6. Styrtes arbeidsprogram
 7. Medlemskontigenten til foreningen
 8. Valg av formann
 9. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
 10. Valg av revisorer
 11. Valg av valgkomité
 12. Andre saker som er på dagsorden
 13. Ta avgjørelser i saker utenom dagsorden som årsmøtet har vedtatt å ta opp til behandling

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.

Årsmøtet skal utnevne æresmedlemmer, samt gi annen heder til medlemmer etter innstilling fra styret.

Valg skjer skriftlig, om ikke årsmøtet vedtar noe annet.

Stemmelikhet ved valg skal avgjøres ved loddtrekning.

Andre saker på årsmøtet blir avgjort ved vanlig flertall.

Vedtektene godkjennes av ÅRSMØTET 2005 for Bygdelaget Havglimt

© Kopirett Bygdelaget Havglimt